× W zwiazku z wprodzaniem RODO zapoznaj się proszę z naszą polityką. Dowiedz się więcej!

Reklamacje

§1 Zwrot towaru i reklamacje

 1. Klient posiadający status konsumenta ma możliwość odstąpienia od umowy kupna w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, poprzez złożenie oświadczenia na piśmie. Poniżej przedstawiamy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres: GAME CENTER S.C., ul. Piłsudskiego 62G, 48-303 NYSA
  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
  Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], zamówionych zgodnie z zamówieniem [nr zamówienia]. Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]. Adres: [adres kupującego]
  Nr rachunku na który mają zostać zwrócone pieniądze za towar [Nr rachunku bankowego]
  Data: [data odstąpienia od umowy]
  Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
  Zwrot towaru zakupionego na odległość możliwy jest po dostarczeniu na koszt i odpowiedzialność kupującego towaru kompletnego w stanie niezmienionym, który nie wskazuje na jego używanie, powinien być dostarczony w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu. Wraz ze zwrotem należy dostarczyć dowód zakupu(oryginalny paragon), a także informację na piśmie z oznaczeniem żądań, czy ma to być wymiana na inny towar czy zwrot pieniędzy na konto - informację taką klient może przekazać również drogą mailową.
  Bez pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrot towaru nie będzie uwzględniony.
 2. W wypadku reklamacji towaru konsument w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego powinien skontaktować się ze sklepem najpierw drogą mailową auto-starter24@nysa.com.pl lub telefoniczną (77)433-36-04 celem ustalenia dalszych szczegółów lub bezpośrednio wysłać towar na adres firmy:
  Game Center S.C
  ul. Piłsudskiego 62G
  48-303 Nysa
  ewentualnie dostarczyć go tam osobiście wraz z dokładnym opisem usterki, danymi kontaktowymi do klienta, datą i okolicznościami. W wypadku nie uznania reklamacji klient będzie musiał ponieść ponowny koszt wysyłki do niego zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem - dlatego zalecany jest kontakt mailowy.
 3. Reklamacja konsumenta w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez nas wadliwego towaru. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony telefonicznie, mailowo lub pisemnie. Gdy reklamacja zostanie przez nas uznana, w pierwszej kolejności dokonamy nieodpłatnej naprawy i dostarczymy towar klientowi z powrotem na nasz koszt, o długości czasu naprawy klient zostanie poinformowany mailowo, telefonicznie lub pisemnie. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów albo, jeżeli nie zdołamy uczynić zadość żądaniu Klienta w odpowiednim czasie-towar zostanie wymieniony na nowy. W razie braku możliwości wymiany towaru na nowy, klient otrzyma zwrot pieniędzy za produkt.
 4. Towary w sklepie internetowym auto-starter24.pl posiadają gwarancję od 6 do 12 miesięcy.

§ 2 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy sprzedaży dotyczącej rzeczy dostarczonych jednym transportem lub które zostały odebrane jednorazowo. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę
  Game Center S.C
  ul. Piłsudskiego 62G
  48-303 Nysa
  o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], zamówionych zgodnie z zamówieniem [nr zamówienia]. Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data]. Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego] Adres: [adres kupującego]. Nr rachunku na który mają zostać zwrócone pieniądze za towar [Nr rachunku bankowego]
  Data: [data odstąpienia od umowy]
  Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który został przedstawiony w punkciepowyżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail auto-starter24@nysa.com.pl, jeżeli konsument skorzysta z tej możliwości, sprzedawca prześle konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, przysługującego Konsumentom, jeżeli Towar nie został jeszcze wysłany, każdy Klient może zrezygnować z zamówienia w całości lub części (dokonać anulowania zamówienia lub jego modyfikacji), przekazując informację w tym zakresie Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej.

§3 Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Nie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 2. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy.
 3. W przypadku, gdy Konsument, który odstąpił od umowy, otrzymał rzecz w związku z umową, otrzymana rzecz winna być odesłana lub przekazana Sprzedawcy na adres:
  Game Center S.C
  ul. Piłsudskiego 62G
  48-303 Nysa
  Nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 4. Jednocześnie Sprzedawca informuje, iż Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 5. Jeżeli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą (np. z uwagi na wielkość, kształt lub wymagany szczególny sposób transportu) Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Szacunkowa wysokość kosztów z tego tytułu jest podawana w konkretnym przypadku Konsumentowi przy zawieraniu umowy, która dotyczy rzeczy, której nie można przesłać pocztą w zwykły sposób z uwagi na jej charakter.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.